Հակոբյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի

10 Ապրիլի, 2012
34320/04 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում (1-ին հոդվածի 1-ին կետ` խաղաղ հավաքի ազատություն), հոդված 5-ի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ`օրանական կերպով ազատությունից զրկելը), հոդված 6-ը հոդված 6-ի 3-րդ կետի ՛բ՛ ենթակետի հետ զուգակցմամբ խախտում (6-րդ հոդված` քաղաքացիական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննություն) (6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ՛բ՛ ենթակետ` բավարար հնարավորություններ, բավարար ժամանակ), Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի` քրեական գործերով գանգատարկման իրավունքի խախտում (Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդված` ներպետական իրավունք, աննշան հանցագործություններ, դատապարտման վերանայում, հանցագործություն): Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է (41-րդ հոդված` նյութական վնաս),սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում (41-րդ հոդված` ոչ նյութական վնաս):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: