ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածի և 39-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ Բարձր պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են կատարել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Կոնվենցիայի խախտում արձանագրող վերջնական վճիռները, ինչպես նաև՝ բարեկամական կարգավորման վերաբերյալ կայացրած որոշումները:

Վերջնական վճիռների և որոշումների կատարման գործընթացը վերահսկող մարմինը Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեն է, որը կազմված է 47 անդամ պետությունների կառավարությունների ներկայացուցիչներից: Կոմիտեին աջակցում է Մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինության Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման ստորաբաժանումը:

Անդամ պետությունները, կրելով վճռով արձանագրված խախտումների հետևանքները վերացնելու իրավական պարտականությունը, անհրաժեշտ միջոցների և միջոցառումների ընտրության հայեցողություն (a margin of appreciation) ունեն: Որպես կանոն՝ պատասխանող պետությունն է սահմանում անհրաժեշտ միջոցառումների շրջանակը, սակայն Նախարարների կոմիտեն վերահսկում է այդ գործընթացը: Դատարանը կարող է աջակցել վճիռների կատարման գործընթացին, մասնավորապես՝ պիլոտային վճիռների ընթացակարգի միջոցով (կիրառվում է համակարգային խնդիրներին արձագանքելու նպատակով):

Վճիռների կատարման շրջանակներում ձեռնարկվող միջոցառումները, որպես կանոն, լինում են անհատական կամ ընդհանուր բնույթի:

Անհատական միջոցառումներ

Վճռի կատարման շրջանակներում ձեռնարկվող միջոցառումները նախևառաջ պետք է վերացնեն արձանագրված խախտման հնարավոր բացասական հետևանքները դիմումատուի համար: Այսինքն՝ պատասխանող պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի հնարավորինս restutio in integrum-ի հասնելու նպատակով (պետք է վերականգնվի նախքան Կոնվենցիայի խախտումը եղած իրավիճակը):

Այս գործընթացը ներառում է Դատարանի, որպես արդար փոխհատուցում սահմանած կամ բարեկամական կարգավորմամբ կողմերի միջև համաձայնեցված գումարի վճարում: Գումարը սահմանված ժամկետներում չվճարելու դեպքում հաշվարկվում է հավելյալ տոկոսադրույք:

Երբ ինքնին դրամական փոխհատուցումը չի կարող վերացնել խախտման հետևանքով առաջացած հետևանքները, Նախարարների կոմիտեն հետամուտ է լինում, որ իշխանությունները ձեռնարկեն անհատական այլ անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ խախտման հետևանքների վերացման նպատակով: Երբեմն վճիռները պարունակում են նաև հավելյալ հանձնարարականներ:

Անհատական միջոցառումների օրինակներ են.

  • ծնողների և առանց հիմնավոր պատճառի իրենցից վերցված երեխաների կապերի վերականգնումը (օրինակ՝ այն դեպքերում, երբ երեխաներին հանձնել են խնամակալության կամ մյուս ծնողը առևանգել է վերջիններիս),
  • քրեական գործով անարդարացի քննության վերաբացումը,
  • արտաքսման պետության (ուր անձը ենթակա է վերադարձման) տարածքում դիմումատուների համար խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի, կյանքի համար սպառնալիք ներկայացնող արտաքսման հրամանների վերացումը:
 

Ընդհանուր միջոցառումներ

Վճիռների կատարման շրջանակներում անհրաժեշտ է լինում նաև ձեռնարկել ընդհանուր միջոցառումներ՝ Դատարանի վճռով արձանագրված նմանատիպ խախտումները հետագայում կանխելու նպատակով (օրինակ՝ օրենսդրական և դատական պրակտիկայի բարեփոխումների կամ այլ միջոցներով):

Այն դեպքերում, երբ ներպետական իշխանություններն ուղղակիորեն իմպլեմենտացնում են Դատարանի վճիռներն իրենց իրավական համակարգում, ապահովում են վերջիններիս հրապարակումը և շրջանառությունը, անհրաժեշտության դեպքում թարգմանում և մեկնաբանում են դրանք, հաճախ բավարար է ցանկալի և անհրաժեշտ բարեփոխումների հասնելու և արդյունավետ ներպետական պաշտպանության միջոցներ երաշխավորելու համար:

Ընդհանուր միջոցառումների օրինակներ են.

  • արդյունավետ պաշտպանության միջոցների ներդնումը՝ դատավարական ժամկետների անհարկի ձգձգումը կանխելու նպատակով,
  • արտամուսնական կապերից ծնված երեխաների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի վերացումը (օրինակ՝ ժառանգության հարցերով),
  • հեռախոսազանգերի կամայական գաղտնալսումը կանխելու նպատակով օրենսդրության ընդունումը,
  • լրագրողների արտահայտվելու ազատության իրավունքի անհարկի սահմանափակումների վերացումը:
 

Վճիռների և որոշումների կատարման վերահսկման գործընթացը

Նախարարների կոմիտեն շարունակաբար վերահսկում է Դատարանի վճիռների և որոշումների կատարման գործընթացը:  Գործերը վերահսկվում են այնքան ժամանակ,քանի դեռ բոլոր անհրաժեշտ և բավարար միջոցառումները չեն ձեռնարկվել խախտման հետևանքները վերացնելու համար: Այնուհետև գործի կատարողական-վերահսկողական վարույթն ավարտվում է Նախարարների կոմիտեի եզրափակիչ բանաձևով:

Երբ վճիռները և որոշումները վերջնական են դառնում, պետությունները, հնարավորինս կարճ ժամկետում, Նախարարների կոմիտե են ուղարկում գործողությունների ծրագիր՝  ծրագրված և/կամ իրականացված միջոցառումների մասին: Գործողությունների հաշվետվություն ուղարկվում է արդեն իսկ իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ Նախարարների կոմիտեին տեղեկացնելու նպատակով:  Դիմումատուները, հասարակական կազմակերպությունները, մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային կառույցները կարող են գրավոր հաղորդումներ ուղարկել Նախարարների կոմիտե՝  վճիռների կատարման վերահսկման գործընթացում:

2011 թվականի հունվար ամսից ներդրվել է գործողությունների ծրագրերից բխող միջոցառումների իրականացման վերահսկողության  նոր՝  երկաստիճան համակարգ  (twin-track procedure): Համաձայն նոր համակարգի՝ գործերի ծանրակշիռ մեծամասնությունը քննության է ենթարկվում  ստանդարտ ընթացակարգով (standard procedure)Խստացված ընթացակարգով (enhanced procedure) քննվում են միջպետական, ինչպես նաև բոլոր այն գործերը, որոնք պահանջում են հրատապ անհատական միջոցառումներ կամ անդրադառնում են համակարգային կարևոր խնդիրների (մասնավորապես, պիլոտային վճիռները):

Անհրաժեշտության դեպքում Նախարարների կոմիտեն կարող է աջակցել վճիռների կատարմանը տարբեր ճանապարհներով, մասնավորապես՝ իր որոշումներով ամրագրված հանձնարարականների և միջանկյալ բանաձևերի միջոցով: Անդամ պետությունների խնդրանքով, Եվրոպայի խորհուրդը կարող է տրամադրել հավելյալ աջակցություն նպատակային ծրագրերի միջոցով (օրինակ՝ իրավական փորձաքննություն, կլոր սեղան քննարկումներ, մասնագիտական վերապատրաստումներ):

 

Վճիռների կատարման գործընթացի մասին պատմող տեսանյութ

Տեսանյութը հայերեն` այս հղումով:

Նյութը կազմված է Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման ստորաբաժանման պաշտոնական կայքում հրապարակված տեղեկությունների հիման վրա:

Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել՝ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_en.asp

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: