Հատուկ կարևորության գործեր

Մակուչյանը և Մինասյանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի

30 Մայիսի, 2024
17247/13 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտում

Նարայանը և այլք ընդդեմ Ադրբեջանի

17 Հունվարի, 2024
54363/17 և երկու այլ գանգատ Դատարան (Հինգերորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտում:

Ղազարյանը և Բայրամյանն ընդդեմ Ադրբեջանի

05 Հոկտեմբերի, 2023
33050/18 Դատարան (Առաջին բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 3-րդ և 5-րդ հոդվածների խախտում

Բադալյանն ընդդեմ Ադրբեջանի

10 Օգոստոսի, 2021
51295/11 Դատարան (Հինգերորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելքի խախտում (3-րդ հոդված` անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունք): Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ օրինական կալանավորումը կամ ձերբակալումը):

Սարիբեկյանը և Բալյանն ըննդեմ Ադրբեջանի

13 Մարտի, 2020
35746/11 Դատարան (Հինգերորդ բաժանմունք) Վճիռ

Խուդունցն ընդդեմ Հայաստանի

21 Մարտի, 2019
74628/16 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի (արդարացի փոխհատուցում)

12 Դեկտեմբերի, 2017
40167/06 Դատարան (Մեծ Պալատ) Վճիռ

Սահմանվել է նյութական և ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

Փերինչեքն ըննդեմ Շվեյցարիայի

15 Հոկտեմբերի, 2015
27510/08 Դատարան (Մեծ Պալատ) Վճիռ

Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի (ըստ էության քննություն)

16 Հունիս, 2015
40167/06 Դատարան (Մեծ Պալատ) Վճիռ

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության, խախտում, 8-րդ հոդվածի` անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի խախտում, 13-րդ հոդվածի` իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում:

Դելֆի ՍՊԸ-ն ընդդեմ Էստոնիայի

16 Հունիս, 2015
64569/09 Դատարան (Մեծ Պալատ) Վճիռ

Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածով ամրագրված արտահայտվելու ազատության իրավունքի խախտում տեղի չի ունեցել (10-րդ հոդվածի 1-ին կետով ամրագրված տեղեկություններ տարածելու ազաատության իրավունքի խախտում չի եղել):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: