Ավաքեմյանն ընդդեմ Հայաստանի

30 Մարտի, 2017
39563/09 Դատարան (Երկրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված՝ կատարողական վարույթ. 6-րդ հոդված՝ դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք): Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի՝ իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում (13-րդ հոդված՝ պաշտպանության արդյունավետ միջոց):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: