Վարդանյանը և Նանուշյանն ընդդեմ Հայաստանի

27 Հոկտեմբերի, 2016
8001/07 Դատարան (Առաջին բաժանմունք) Վճիռ

Գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի: Կովենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված՝ քաղաքացիական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ դատարանի մատչելիության իրավունք, արդար դատաքննության իրավունք, զենքերի հավասարության իրավունք, անաչառ դատարանի իրավունք). Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունք (թիվ 1 Արձանագրության հոդված 1, կետ 1՝ գույքից զրկում, գույքից անարգել օգտվելու իրավունք: Նյութական վնասի հատուցման հարցի քննությունը հետաձգվել է (հոդված 41` նյութական վնաս, արդարացի հատուցում):Ոչ նյութական վնասի հատուցման հարցի քննությունը հետաձգվել է (հոդված 41՝ ոչ նյութական վնաս, արդարացի հատուցում):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: